Hala sportowa

 

ŁĄCZNIK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

16.00-17.00

Rytmika

D. Zyngier

17.00–19.00

Karate

B. Musiał

16.15–21.15

Taniec towarzyski

K. Chmielarz

 

 

 

 

 

19.30–20.30

Aerobik

D. Zyngier

 


 

19.00-20.00

Aerobik

D. Zyngie

17.00-21.15

Taniec towarzyski

K. Chmielarz

 

 

 

Planowane imoprezy na hali:

 

04.11.2012 godz. 1000 - Wojewódzki Turniej w Piłce siatkowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Kłomnice z okazji święta Niepodległosci - Hala

10.11.2012 godz. 900-1800 i 11.11.2012 godz. 800-1400  Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych - Hala

16.11.2012 godz. 1600 - Turniej Strzelecki Gimnzajów z okazji Narodowego Święta Niepodległości - strzelnica w ZS Klomnice

 17.11.2012 godz.1600 - Turniej Strzelecki Sołectw z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szczegółowych informacji udziela sołtys Kłomnic p. Stanisław Matuszczak - tel. 781927851. - strzelnica w ZS Klomnice

18.11.2012 godz. 1000 Turniej Strzelecki o Puchar Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie - Hala

25.11.2012. - V Turniej Mikołajkowy sołectw w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Kłomnice

 

09.12.2012. Turniej Sołectw w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy Kłomnice z okazji święta Niepodległości - Hala

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ W KŁOMNICACH

 

§ 1

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia w hali odbywają się  według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala sportowa jest czynna:

1) poniedziałek – sobota  w godz. 6.00-22.00,

2) niedziela w godz. 12.00-20.00,

3) w razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.

4. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych prowadzonych przez kluby sportowe z terenu gminy Kłomnice.

5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala sportowa może być

udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:

1) salę główną z boiskami do gier zespołowych i tenisa ziemnego,

2) salę do gimnastyki korekcyjnej, fitness i tenisa stołowego (tzw. Łącznik na którym

nie wolno używać piłek)

3) boiska na terenie Zespołu Szkół w Kłomnicach

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo

do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.

3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym
i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i        pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Zespołu Szkół w Kłomnicach .4. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik hali sportowej.

5. Kierownik hali przygotowuje miesięczny harmonogram  wynajmu  pomieszczeń przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu Szkół.

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do kierownika hali, który przygotowuje umowę najmu, po uprzednim uzyskaniu zgody wójta, której wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Prawa i obowiązki stron.

1)  Umowę z najemcą podpisuje dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach.

2) Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala z kierownikiem hali sprawy organizacyjne i personalnie, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 4

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej w cenniku przez księgowość.

2. Opłata, o której mowa w powyższym punkcie, powinna zostać wpłacona na konto dochodów własnych Zespołu Szkół w Kłomnicach lub kierownikowi hali sportowej. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluje  dana umowa najmu.

3. Sekcje sportowe klubów sportowych mogą korzystać z pomieszczeń hali nieodpłatnie, po uprzedniej akceptacji wójta gminy Kłomnice

4. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe – 1 godzina.

5. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie sportowe). W przypadku korzystania ze sprzętu sportowego będącego własnością szkoły warunki finansowe za wypożyczenie powinny być dodatkowo określone w umowie zgodnie z cennikiem .

6. Właściciel hali może zrealizować zlecenie kompleksowej obsługi imprezy sportowej, kulturalnej lub innej. Cena realizacji takiej usługi będzie określona na podstawie szczegółowej kalkulacji  kosztów  tak, aby  pokrywała wszelkie koszty poniesione w związku z udostępnieniem pomieszczeń hali sportowej.

§ 5

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchnię boiska.

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom kierownika hali lub pracowników obsługi.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

4) napojów alkoholowych.

5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

2) wstępu osobom w stanie wskazującym  na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt.

4) używania otwartego ognia

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

8. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem              i przestrzegania go.

§ 6

1. Dochody z wynajmu gromadzone są na koncie dochodów własnych Zespołu

Szkół w Kłomnicach.

2. Środki finansowe zgromadzone na koncie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu, mogą być przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia hali, materiałów do konserwacji i remontów oraz na organizację imprez sportowych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach  może przeznaczyć dochody z wynajmu hali sportowej na inne cele niż te wymienione w ust 2 po uprzednim uzyskaniu akceptacji wójta gminy Kłomnice.

 

 

Od poniedziałku do piątku lekcje z W-F do 15.20. Po lekcjach dzieci i młodzież szkolna uczestniczą w dodatkowych zajęciach SKS.

Od godziny 17.00 do 20.00 odbywają się turnieje grup z klubów sportowych z terenu naszej Gminy.

Od godziny 20.00 hala jest zajęta przez osoby dorosłe.

Hala jest czynna również w soboty i niedziele gdzie odbywają się różne imprezy sportowe i kulturalne.